Bærekraft og samfunnsansvar er en viktig del av Toma sin daglige drift og strategiske arbeid, og vi skal være blant de beste på bærekraft i vår bransje. Som en del av dette arbeidet, har Toma tilsluttet seg til FN-initiativet Global Compact, verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.

I tillegg til vårt eksisterende bærekraftsarbeid, har Toma satt fem konkrete og tallfestede bærekraftsmål i 2021, hvor vi har mulighet til å utgjøre størst forskjell for klima, miljø og samfunnsansvar.

Disse 5 hovedmålene er:

1. Reduksjon av storfe

Toma sin visjon for bærekraftsarbeidet er at man skal finne løsninger som har en positiv innvirkning på klima, miljø og sosiale forhold, uten å gå på kompromiss med kvalitet.

Storfe er den kjøttkategorien i vårt innkjøp som gir størst utslag for CO2-utslippet og dermed på klimaet. Med storfekjøtt menes kjøtt fra kalv, kvige, ku eller okse.

Toma har derfor besluttet å fokusere og jobbe mot reduksjon i innkjøpet av storfe til våre kantiner. Vårt mål er å redusere bruk av storfekjøtt med 75% innen 2022. Dette krever at vi finner gode substitutter for storfe, utvikler kompetanse og kunnskap innenfor vegetar- og veganretter samt utvikling av nye konseptmenyer. 

2. Energibesparelse

Energi står for 60% av de globale CO2-utslippene, av dette står bygg står for 40% av energiforbruket og CO2-utslippet. For å håndtere denne problematikken har både det offentlige og private aktører satt i gang tiltak for å redusere energiforbruket i Norge.

Toma ønsker å gjøre en forskjell for miljøet der vi har størst påvirkning. Ved installering og bruk av sensorikk på bygg ønsker vi bidra til en effektivisering av energiforbruk på bygg samtidig som man reduserer sannsynligheten for overforbruk av energi. Vi har som mål om å digitalisere 300 bygg med energibesparende tiltak innen 2021. Videre har vi et mål om en besparelse på 124 GWh totalt på den hele digitaliserte porteføljen innen 2023. 

3. Kjemikaliebruk

Renhold er det største forretningsområdet i Toma, og det er derfor også et viktig område å ha fokus på bærekraftige løsninger. 

Kjemikaliebruk er en stor del av renholdsleveransen. Det å ha klare retningslinjer og metoder for å minimere bruken av kjemikalier vil være essensielt for å bli en mer bærekraftig FM-leverandør. Det innebærer å benytte seg av tørre metoder i samråd med riktig utstyr for å både minimere kjemikalie- og vannbruken i renholdsleveransen. Toma har som målsetning om å redusere vårt kjemibruk med 10% årlig fra 2021 til 2023. 

Toma er en Svanemerket renholdsleverandør, noe som innebærer en kvalitetssikring av at man til enhver tid er oppdatert og tar i bruk de mest miljøvennlige renholdsproduktene i det daglige renholdet. Vi har som mål om å opprettholde en Svanemerket regelmessig renholdsleveranse.

4. Inkludering

Yrkesaktivitet er samfunnets viktigste bidrag til verdiskapning. Samtidig er inaktivitet en av velferdsstatens største trusler for fremtiden. Våre fremtidsutsikter er derfor prisgitt vår evne til å inkludere mennesker i samfunnet som av ulike grunner ikke tar del i verdiskapningen - mennesker med ressurser, lyst og evner til å gjøre en solid innsats for vår felles fremtid.

Vi mener vi at næringslivet kan og bør går i spissen for dette samfunnsoppdraget av to grunner; Verdiskapningen på lang og kort sikt er viktig, og det moralske kompasset som fester seg i bedriftens DNA underbygger en solidarisk og inkluderende kultur vi alle er tjent med. Vårt mål er at 100% av de i Toma som har behov og ønske for norskkurs kombinert med fagbrev har påbegynt dette i løpet av 2021. Videre har vi som mål at 60 medarbeidere har påbegynt fagbrev innen en av våre servicetjenester og norskkurs ved behov innen 2021. 

5. Bilpark

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Veitrafikk bidrar mest og næringen estimeres samlet å stå for omlag 30% av de totale klimagassutslippene i Norge.

Toma har siden 2018 gått systematisk til verks for å skifte ut bilparken i tråd med bærekraftige mål og forpliktelser. I tillegg reduseres den totale bilparken noe som i seg selv slår ut positivt på vårt samlede fotavtrykk.

Tomagruppen satser tungt på miljøvennlig transport og i 2018 ble det vedtatt et mål om at bilparken innen utgangen av 2020 skulle ha en andel av el-biler på 25%. Dette målet ble oppnådd da vi ved utgangen av 2020 hadde en el-bil andel på 29,9%.

Toma skal fortsette den systematiske og viktige jobben med å erstatte fossildrevne biler med el-biler i årene som kommer. Toma har derfor satt seg mål om at 50% av den totale bilparken til Tomagruppen skal el-biler innen 2021.

 I tillegg til våre fem nye konkrete og tallfestede bærekraftsmål, jobber vi med eksisterende tiltak som utgjør en forskjell for miljø, klima og samfunn, i henhold til Bærekraftsmålene.

 

Toma serverer 7000 måltider hver dag, og som en av landets største restauratører følger et viktig ansvar og stor påvirkningskraft på våre gjesters helse. Toma har alltid vært opptatt av sunn og bærekraftig mat, og vi er knyttet til Helse- og omsorgsdepartementet sin tilslutningsavtale for et Sunnere Kosthold. Avtalen har som mål å bedre folkehelsen gjennom reduksjon av salt, sukker og mettet fett i maten, og øke vårt publikums inntak av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat.

 

I Toma regner vi mangfold og inkludering som en styrke. Vår kultur er tuftet på gjensidig respekt, forståelse og verdi på tvers av kjønn, alder, legning, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vår organisasjon består av 80 ulike nasjonaliteter og speiler et tverrsnitt av befolkningen. I tråd med regjeringens inkluderingsdugnad har vi som mål at 25% av våre ansatte skal rekrutteres i lys av dette viktige samfunnsløftet.

Toma har vært en aktiv deltager siden den første IA Avtalen så dagens lys, og vi har som mål å skape et anstendig arbeidsliv med plass til alle. Vi har en rekke tilslutningsavtaler for et inkluderende arbeidsliv, og har et tett samarbeid med NAV -Vi Inkluderer, NHO - Ringer i vannet, Helt Med - inkludering av personer med utviklingshemming, øvrige oppfølgingsenheter og lokale opplæringskontor for lærlinger. I 2016 ble vår innsats ble belønnet med Ringer i Vannet-prisen og IA-prisen.

 

I tillegg til å ha et stort fokus på sunn og bærekraftig mat, har Toma som mål å redusere matavfall med 20% innen utgangen av 2020, gjennom NHO sin bransjeavtale, Kutt Matsvinn. Innen utgangen av 2030 skal reduksjonen ha nådd 50%.

I Toma har vi et kontinuerlig fokus på miljøbevisste innkjøp, sentralt menyutvalg og utnyttelse av overskuddsmat i våre kantiner og personalrestauranter. I tillegg til å redusere kjøttforbruket (som sparer atmosfæren for skadelige metangasser), har vi et stort utvalg av frø og belgfrukt (som fanger nitrogen) og miljøsertfiserte råvarer og produkter som vi tilbyr våre gjester.

 

I Toma er vi miljøbevisste på innkjøp av råvarer, og store deler av vår sjømat er miljøsertifisert eller villfanget. I 2020 er 50% av sjømaten vi kjøper inn miljøsertifisert. Vi har som mål at 100% av all sjømat vi serverer i våre kantiner og personalrestauranter, skal være MSC / ASC sertifiserte produkter eller villfanget.

 

Avfall som et resultat av emballasje og engangsartikler, spesielt plastemballasje, har en betydelig negativ innvirkning på miljøet. I Toma er vi miljøbevisste på kildesortering og resirkulering, og som medlem i Grønt Punkt Norge tar Toma ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. I tillegg har vi som mål at alle våre vareleverandører skal være medlem i Grønt punkt eller tilsvarende.

 

For å nå målene sammen, må vi involvere alle parter. Toma er en av pådriverne bak NHO Service og Handel sitt nye bærekraftsnettverk. Nettverket tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, hvor bedre klimafotavtrykk og inkludering er målet. Videre ønsker vi å ha aktivt samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere som vi inviterer til jevnlige møter, hvor bærekraft, samfunnansvar og utvikling står i fokus. 

Toma inviterer også jevnlig til lokale samlinger, hvor ansatte har mulighet til å påvirke bærekraft, samfunnsansvar og innovasjon gjennom sine egne forslag og ideer.