Slik vil vi påvirke

Bærekraft og samfunnsansvar er en viktig del av Toma sin daglige drift og strategiske arbeid, og vi skal være blant de beste på bærekraft i vår bransje. 

I tillegg til vårt eksisterende bærekraftsarbeid, har Toma satt fem konkrete og tallfestede bærekraftsmål, hvor vi har mulighet til å utgjøre størst forskjell for klima, miljø og samfunnsansvar.

Les Tomagruppen sin bærekraftsrapport for 2023. 

 

Her kan du også lese;

Toma Security sitt bærekraftsprogram for 2023. 

Og Toma Eiendomsdrift sitt bærekraftsprogram for 2024. 

 

 

Våre 5 hovedmål

 

 

1. Reduksjon av storfe

FNs bærekraftsmål nr. 12 handler om å sikre bærekraftige forbruks-og produksjonsmønstre.

Toma sin visjon for bærekraftsarbeidet er at man skal finne løsninger som har en positiv innvirkning på klima, miljø og sosiale forhold, uten å gå på kompromiss med kvalitet. Av maten vi kjøper til våre kantiner er storfe den kategorien av kjøtt som gir størst utslag for CO2-utslippet, og dermed påvirker klimaet mest. Toma har derfor besluttet å jobbe med å redusere innkjøpet av storfe. Dette krever at vi finner gode erstatninger, utvikler kompetanse og kunnskap innenfor vegetar- og veganretter, i tillegg til å utvikle nye menyer.

I 2019 utgjorde storfe 26% av det totale innkjøpet av kjøtt. Målet var derfor å halvere andelen storfekjøtt til 13% i løpet av 2021. Dette lykkes vi med og holdt dette nivået også i 2022. Vårt mål for 2023 var å redusere innkjøp av storfemed 60% sammenlignetmed innkjøp i 2019. Dette nådde vi ikke helt og endte på 51,46%.

2. Energibesparelse

FNs bærekraftsmål nr.7 handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Energi står for 60% av de globale CO2-utslippene. Hele 40% av dette energiforbruket og CO2-utslippet kommer fra bygg. Ved installering og bruk av sensorikk på bygg ønsker Toma å bidra til en effektivisering av energiforbruket på bygg, samtidig som man reduserer sannsynligheten for overforbruk av energi.

Vårt mål for var at 50 bygg skulle digitaliseres medenergibesparende tiltak innen utgangen av 2023. Resultatet ble 33 bygg.

 

 

3. Kjemikaliebruk

FNs bærekraftsmål nr.14 handler om å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Renhold er det største forretningsområdet i Toma. Kjemikaliebruk er en stor del av leveransen av renhold.

Klare retningslinjer og metoder for å minimere bruken av kjemikalier vil være essensielt for å bli en mer bærekraftig FMleverandør. Toma er Svanemerket, og tar i bruk de mest miljøvennlige renholdsproduktene i det daglige renholdet.

Vi følger Svanemerkets anbefalinger av produkter og utskifting av produkter. Vårt mål for 2023 var å redusere forbruk av kjemi fra 29,5 kg ned til 27,5 kg (målt pr. årsverk). Vi endte på 26,5 – noe vi er meget fornøyd med.

4. Opplæring

FNs bærekraftsmål nr.8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Yrkesaktivitet er samfunnets viktigste bidrag til verdiskapning. Samtidig er inaktivitet en av velferdsstatens største trusler for fremtiden. Våre fremtidsutsikter er derfor prisgitt vår evne til å inkludere mennesker i samfunnet som av ulike grunner ikke tar del i verdiskapningen -mennesker med ressurser, lyst og evner til å gjøre en solid innsats for vår felles fremtid.

Yrkesaktivitet er samfunnets viktigste bidrag til verdiskapning. Vi mener at næringslivet kan og bør gå i spissen for yrkesaktivitet av to grunner: verdiskapningen på lang og kort sikt er viktig, og det moralske kompasset som fester seg i bedriftens DNA underbygger en solidarisk og inkluderende kultur vi alle er tjent med.

Vårt mål var at 80 nye kollegaer skulle ha påbegynt fagbrev eller norskkurs innen utgangen av 2023. Resultatet ble 85 personer.

 

 

 

5. Elektrifisering av bilpark

FNs bærekraftsmål nr. 11 handler om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Elektrifisering av vår bilpark er i tråd med dette. Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Transportnæringen estimeres samlet å stå for omlag 30% av de totale klimagassutslippene i Norge.

Toma har siden 2018 gått systematisk til verks for å skifte ut bilparken i tråd med bærekraftige mål og forpliktelser. I tillegg reduserer vi den totale bilparken, som er positivt for vårt samlede fotavtrykk. Vårt mål i år var 50% elektrisk bilpark. Det klarte vi ikke og vi endte på 37%.

 

 

 I tillegg til våre fem nye konkrete og tallfestede bærekraftsmål, jobber vi med eksisterende tiltak som utgjør en forskjell for miljø, klima og samfunn, i henhold til Bærekraftsmålene.

 

 

ANdre fokusområder

 

 

 

Toma serverer 12500 måltider hver dag, og som en av landets største restauratører følger et viktig ansvar og stor påvirkningskraft på våre gjesters helse. Toma har alltid vært opptatt av sunn og bærekraftig mat, og vi er knyttet til Helse- og omsorgsdepartementet sin tilslutningsavtale for et Sunnere Kosthold. Avtalen har som mål å bedre folkehelsen gjennom reduksjon av salt, sukker og mettet fett i maten, og øke vårt publikums inntak av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat.

 

 

I tillegg til å ha et stort fokus på sunn og bærekraftig mat, har Toma som mål å redusere matavfall med 50% innen utgangen av 2030, gjennom NHO sin bransjeavtale, Kutt Matsvinn.

I Toma har vi et kontinuerlig fokus på miljøbevisste innkjøp, sentralt menyutvalg og utnyttelse av overskuddsmat i våre kantiner og personalrestauranter. I tillegg til å redusere kjøttforbruket (som sparer atmosfæren for skadelige metangasser), har vi et stort utvalg av frø og belgfrukt (som fanger nitrogen) og miljøsertfiserte råvarer og produkter som vi tilbyr våre gjester.

 

 

Avfall som et resultat av emballasje og engangsartikler, spesielt plastemballasje, har en betydelig negativ innvirkning på miljøet. I Toma er vi miljøbevisste på kildesortering og resirkulering, og som medlem i Grønt Punkt Norge tar Toma ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. I tillegg har vi som mål at alle våre vareleverandører skal være medlem i Grønt punkt eller tilsvarende.

 

 

I Toma er vi miljøbevisste på innkjøp av råvarer, og store deler av vår sjømat er miljøsertifisert eller villfanget. I 2021 var 50% av sjømaten vi kjøpte inn miljøsertifisert. Vi har som mål at 100% av all sjømat vi serverer i våre kantiner og personalrestauranter, skal være MSC / ASC sertifiserte produkter eller villfanget.

 

 

I Toma regner vi mangfold og inkludering som en styrke. Vår kultur er tuftet på gjensidig respekt, forståelse og verdi på tvers av kjønn, alder, legning, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vår organisasjon består av 80 ulike nasjonaliteter og speiler et tverrsnitt av befolkningen. I tråd med regjeringens inkluderingsdugnad har vi som mål at 25% av våre ansatte skal rekrutteres i lys av dette viktige samfunnsløftet.

Toma har vært en aktiv deltager siden den første IA Avtalen så dagens lys, og vi har som mål å skape et anstendig arbeidsliv med plass til alle. Vi har en rekke tilslutningsavtaler for et inkluderende arbeidsliv, og har et tett samarbeid med NAV -Vi Inkluderer, NHO - Ringer i vannet, Helt Med - inkludering av personer med utviklingshemming, øvrige oppfølgingsenheter og lokale opplæringskontor for lærlinger. I 2016 ble vår innsats ble belønnet med Ringer i Vannet-prisen og IA-prisen.

 

 

For å nå FN's bærekraftsmål sammen, må vi involvere alle parter. Toma er en av pådriverne bak NHO Service og Handel sitt bærekraftsnettverk. Nettverket tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, hvor bedre klimafotavtrykk og inkludering er målet. Videre ønsker vi å ha aktivt samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere som vi inviterer til jevnlige møter, hvor bærekraft, samfunnansvar og utvikling står i fokus. 

Toma har flere forum hvor ansatte har mulighet til å påvirke vårt bærekraftarbeid.