TOMA HAR ERFARING OG KOMPETANSE

Våre kunder er finansielle eiendomsbesittere med store diversifiserte porteføljer,
og kunder med ett eller et fåtall bygg.

 

 

Sikkerhet først

Med vår kunnskap og erfaring for teknisk forvaltning, sørger Toma for at eiendommene blir vel ivaretatt. Våre kunder kan være trygge på at vi ivaretar internkontrollforskriften. Spesielt viktig er reglene for HMS, brannvernledelse og øvrige helse- miljø- og sikkerhetstiltak.

 

Vedlikeholdsplan

Ved oppstart, vil vi utarbeide en vedlikeholdsplan basert på bygningsdeltabellen NS 3451, og NS 3454 livssykluskostnader. Dersom det ikke finnes en nyere tilstandsvurdering (NS3424) for eiendommen, vil vi utarbeide en slik som et grunnlag for en vedlikeholdsplan. For god vedlikeholdsplanlegging, er det avgjørende at det eksisterer et komplett teknisk komponentregister. Vi kan gjennomføre kartlegging og merking av komponenter ved behov.

 

Serviceavtaler og kontroller

En forutsetning for at eiendommen skal fungere som planlagt for brukerne, er at det driftes og vedlikeholdes løpende. Vi vil derfor kartlegge behov, etablere serviceavtaler og kontroller. Planlagt drift og vedlikehold bidrar til å redusere ad-hoc kostnader og forutsigbar økonomistyring. For effektiv drift av eiendommen, utarbeider vi en driftsplan og en detaljert driftsinstruks etter bygningsdeltabellen for løpende skjøtsel, tilsyn og enkelt vedlikehold. Vårt driftspersonell er opplært til å bruke digitale hjelpemidler.

 

Økonomisk kontroll

Toma bidrar til økonomisk kontroll og forutsigbarhet ved fakturakontroll og attestasjon. En viktig oppgave kan være kontroll av felleskostnader og gårdeierkostnader. For å skape effektiv drift og forvaltning, forutsettes det at all informasjon om eiendommen er samlet i digital form på ett sted. Vi vil påse at eiendommens FDV-dokumentasjon er à jour, og legge inn våre utarbeidede vedlikeholdsplaner, driftsplaner, serviceavtaler og tilhørende rapporter.

 

Miljø og bærekraft

Toma sin bærekraftstrategi setter klare mål for energi-og miljøoptimalisering, for å redusere miljøavtrykket gjennom tiltak som kildesortering og resirkulering. For lavest mulig miljøavtrykk, kan vårt BREEAM-In-Use sertifiserte personell lede en prosess for redusert energiforbruk og miljøutslipp. Toma er medlem av Grønn Bygg allianse og arbeider etter organisasjonens «Eiendomsektorens veikart mot 2050».

 

 

 

snakk med oss om teknisk forvaltning